Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GP RECRUITMENT

 

Polityka Prywatności (dalej - Polityka) informuje o przetwarzaniu danych osobowych, świadczeniu usług doboru personelu oraz zapewnieniu dostępu do strony internetowej www.gprpraca.pl (dalej - „Serwis”) przez GP Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa (dalej - „administrator danych”, „GPR”, „my”, „nas” i „nasz”).

Zobowiązujemy się chronić i szanować prywatność osoby, której dane dotyczą (dalej - Ty), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej – RODO) oraz obowiązujące akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej.

Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, które przekazujesz nam telefonicznie, elektronicznie oraz osobiście w naszym biurze. Należy zaznaczyć, że w wyniku naszej współpracy Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane potencjalnemu pracodawcy, dzięki czemu potencjalny pracodawca będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami przetwarzania i ochrony danych określonymi przez tego potencjalnego pracodawcę. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę, skontaktuj się z potencjalnym pracodawcą. Niniejsza polityka nie dotyczy przetwarzania danych przez potencjalnego pracodawcę.

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmiany wejdą w życie po opublikowaniu na naszej stronie internetowej. Jesteś odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszej Polityki, aby upewnić się, że jesteś świadomy zmian.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, napisz na adres: info@gpr.pl

 

WARUNKI UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

„Osoba, której dane dotyczą” - zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (np. Kandydat, który uczestniczy lub zamierza uczestniczyć w rekrutacji) (dalej - Ty).

„Administrator danych osobowych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza każdą czynność lub zestaw czynności wykonywanych za pomocą lub bez zautomatyzowanych środków na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, opracowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie, usuwanie .

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dowolne dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, wyrażające zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w formie oświadczenia lub wyraźnej zgody.

„Klienci lub pracodawcy” oznaczają osobę prawną i niezależnego administratora danych korzystających z usług świadczonych przez GPR w celu zapewnienia wyboru najbardziej odpowiednich kandydatów.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych z góry celach.

 

Selekcja kandydatów

(Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 

Świadcząc usługi rekrutacyjne, GPR przetwarza następujące dane osobowe w celu wyboru i oceny najbardziej odpowiednich kandydatów dla naszych klientów:

 

❏ imię, nazwisko;

❏ data urodzenia;

❏ adres zamieszkania;

❏ adres e-mail;

❏ numer telefonu;

❏ informacje o doświadczeniu zawodowym (praca, przepracowane godziny, stanowisko, obowiązki itp.);

❏ żądaną wysokość wynagrodzenia;

❏ wykształcenie (placówka edukacyjna, czas studiów, wykształcenie nabyte, kwalifikacje);

❏ doskonalenie zawodowe (uzyskane certyfikaty, udział w szkoleniach);

❏ istnienie i kategoria prawa jazdy;

❏ znajomość języków obcych;

❏ inne umiejętności (umiejętności biurowe, obsługa komputera itp.);

❏ informacje zwrotne, zalecenia, dane kontaktowe byłych / obecnych pracodawców;

❏ a także inne informacje, które mogą zostać podane dobrowolnie podczas ubiegania się o wakat na naszej stronie internetowej, wypełniając osobiście formularz aplikacyjny, przesyłając swoje CV i list motywacyjny.

 

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług

(Podstawa prawna - wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 

W celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

❏ imię, nazwisko;

❏ osobisty numer identyfikacyjny, pesel;

❏ adres zamieszkania;

❏… ..

 

W celu zapewnienia jakości umowy o świadczenie usług, aby pomóc Ci nawiązać stosunek pracy z potencjalnym pracodawcą oraz zarejestrować się w urzędzie imigracyjnym Twojego kraju, przekażemy Twojemu potencjalnemu pracodawcy następujące dane osobowe:

❏ imię, nazwisko;

❏ adres zamieszkania;

❏ wiek;

❏ numer konta bankowego;

❏ Numer telefonu

❏ e-mail;

❏ dobrowolne informacje zdrowotne;

❏ numer paszportu lub dowodu osobistego oraz data ważności;

❏ kopia dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) *

* po odrębnej zgodzie wykonujemy kopię dokumentu tożsamości, który jest przechowywany w bazie GPR i przesyłany do bezpośredniego pracodawcy w celu przyspieszenia przetwarzania niezbędnej dokumentacji i rejestracji.

 

Utrzymywanie bazy danych i zgłaszanie wolnych miejsc pracy

(Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 

Na podstawie Twojej zgody umieścimy podane przez Ciebie informacje w bazie danych, aby poinformować i ocenić Twoją przydatność na aktualne oferty pracy. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, wysyłając prośbę o zaprzestanie komunikacji na adres e-mail: info@gpr.pl.

 

Odpowiedź na prośbę o udzielenie informacji

(Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 akapit pierwszy lit. a RODO)).

 

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, uwagi lub sugestie przetwarzamy następujące dobrowolnie podane przez Ciebie dane osobowe, kontaktując się z nami bezpośrednio telefonicznie lub elektronicznie:

❏ imię, nazwisko;

❏ numer telefonu;

❏ adres e-mail;

❏ Inne informacje związane z przetwarzaniem lub realizacją takiego żądania.

 

Prowadzenie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej

(Podstawa prawna - poszanowanie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)).

 

GPR prowadzi i rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą w celu zapewnienia jej prawnie uzasadnionych interesów, świadczenia wysokiej jakości usług oraz przygotowania, zawierania i wykonywania umów.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe do:

❏ wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług, a także przez pewien czas po wykonaniu tej umowy, który jest niezbędny do wykazania wykonania świadczonych przez nas usług;

❏ aktów prawnych wymagających przechowywania odpowiednich danych;

❏do czasu cofnięcia uprzedniej zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na podstawie zgody;

❏do czasu realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z procedurami określonymi w zewnętrznych aktach prawnych;

❏do czasu osiągnięcia celu przetwarzania danych, po którym to przechowywanie danych nie jest już wymagane.

Możemy przechowywać Twoją zgodę i dokumenty przez 5 lat, w celu zabezpieczenia przed  jakimikolwiek roszczeniami lub wnioskami przeciwko nam.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu wywiązania się z ciążących na Tobie zobowiązań możemy przekazywać Twoje dane osobowe potencjalnym pracodawcom w ramach procesu selekcji pracowników, a także współpracownikom i podmiotom przetwarzającym dane, które dokonują niezbędnego przetwarzania danych w naszym imieniu.

Twoje dane są przekazywane tylko tym partnerom do współpracy, klientom lub podmiotom przetwarzającym dane, z którymi została zawarta umowa powierzenia i przetwarzania danych, określająca rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

Na żądanie możemy przekazać Twoje dane osobowe organom rządowym i organom ścigania, a także w celu obrony Twoich interesów prawnych, jeśli to konieczne.

 

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy głównie w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane do państw trzecich za indywidualną zgodą kandydata lub w innych przypadkach przewidzianych w GBER.

 

PRZENOSZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe przetwarzane są głównie w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe Kandydatów mogą być przekazywane naszym klientom w krajach trzecich za indywidualną zgodą kandydata lub w innych przypadkach przewidzianych w RODO.

 

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ

W oparciu o nasze uzasadnione interesy używamy plików cookies i innych informacji technicznych, aby ulepszyć naszą stronę internetową www.gprpraca.pl, uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika i zapewnić bezpieczeństwo witryny. Stosowane przez nas narzędzia nie pozwalają nam na osobistą identyfikację użytkownika, a dane są przechowywane przez ograniczony czas.

 

Co to są pliki cookies?

Plik cookies to mały fragment danych, który serwer sieciowy umieszcza na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, kiedy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies służą różnym celom: na przykład mogą pomóc nam zapamiętać wybrane przez Ciebie opcje, śledzić odwiedzających Twoją witrynę lub ogólnie poprawiać wrażenia użytkownika z Twojej witryny, aby Twoje treści były bardziej odpowiednie.

 

Z jakich plików cookies korzystamy?

Używamy plików cookies Google Analytics, aby analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać jej działanie. Na przykład możemy użyć tych plików, aby ustalić, czy podczas Twojej wizyty wystąpiła awaria strony. Informacje te są anonimowe i nie zawierają danych osobowych użytkownika serwisu.

 

Jak usunąć lub zablokować pliki cookies?

Możesz w każdej chwili usunąć lub zablokować pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zaprzestania zbierania danych z Google Analytics można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi Rzeczpospolitej Polskiej, masz prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji o ich przetwarzaniu;

2) żądać sprostowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;

3) usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), z wyjątkiem przypadków, w których prawo nakazuje nam ich zachowanie;

4) cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych;

5) ograniczenia przetwarzania swoich danych - prawo do żądania czasowego zaprzestania przetwarzania wszystkich danych osobowych;

6) zażądać kopii swoich danych osobowych w formie elektronicznej oraz masz prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora (możliwość przenoszenia danych);

7) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Wniosek o skorzystanie ze swoich praw możesz złożyć osobiście wypełniając formularz w naszym biurze pod adresem ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa, przedstawiając dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) lub wysyłając wniosek elektronicznie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego na adres e-mail: info@gpr.pl.

 

INFORMACJA O COOKIES NA PASKU NARZĘDZIOWYM NA STRONIE INTERNETOWEJ

Przykład:

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. (Przycisk ZGADZAM SIĘ). Czytaj więcej (Hiperłącza prowadzą do polityki prywatności).

Suwałki
Tel. 735441929
praca@gprpraca.pl
Follow us: facebook twitter